Van de voorzitter van ABD, mevrouw Marry Nagtegaal 26 dec 2016

 

 

 

 

 

Tijdens de laatste ledenvergadering werd de suggestie geopperd om weer eens een nieuwsbrief uit te geven, zodat ook leden, die niet op de vergadering zijn, op de hoogte zijn van de besluiten.

Een suggestie die we graag overnemen! Het jaar loopt weer ten einde en het is een goede gewoonte om daar even bij stil te staan.

Tijdens de ledenvergadering in december werd duidelijk dat ons ledenaantal aardig op peil blijft. Er zijn leden verhuist naar buiten onze gemeente en er zijn leden bijgekomen. Er wordt volop meegedacht en gepraat tijdens de vergaderingen en de sfeer is goed. De fractie zit nu een jaar in coalitie en sinds een jaar hebben we een wethouder in het college. Zowel de fractie als de wethouder hebben ons tijdens de ledenvergadering bijgepraat over hun belevenissen. Ook het afgelopen jaar zijn we ontvangen door bedrijven in onze regio die ons een kijkje in "hun keuken" gaven. Het geeft ons de mogelijkheid om ook met ondernemers in gesprek te blijven en te horen wat er leeft. Sinds enige tijd is de fractie begonnen met het bezoeken en verwelkomen van nieuwe ondernemers in onze gemeente. Iets wat goed ontvangen wordt en wat aanleiding geeft tot een praatje. Dat is iets wat we zullen blijven doen, ook in 2017.

De ambtelijke fusie is op 1 januari 2017 een feit. De voorbereidingen voor een bestuurlijke fusie zijn in volle gang. Afgelopen weken kon u via de websites van de verschillende gemeentes een nieuwe gemeentenaam opgeven. Bijna 900 aanmeldingen zijn er binnen. Tijdens de landelijke verkiezingen in maart 2017 mag u kiezen uit 3 namen, die door een speciale commissie geselecteerd worden. In november 2018 mogen we dan naar de stembus om onze nieuwe gemeenteraad te kiezen.

Wat dat betekent voor onze partij, hebben we tijdens de ledenvergadering in december met elkaar besproken.

Voor nu rest mij nog u namens het bestuur en de fractie hele fijne Kerstdagen toe te wensen en een goed en gezond begin van 2017.

Met vriendelijke groet,

Marry Nagtegaal.

Bezoek van ABD-fractie aan startende ondernemers in Dokkum 20 dec 2016

Afgelopen zaterdag heeft de fractie van ABD opnieuw ondernemers bezocht die de stap hebben gewaagd zich te vestigen in de gemeente Dongeradeel.

 Ymkje Wienia uit Oostrum heeft  ‘Eeterij De Deurbraek’ in Dokkum overgenomen van Dick Janco Weidenaar. De fractie bracht een bezoekje tijdens een bijeenkomst in de volle eetgelegenheid. Gelukkig was er even tijd voor een kopje koffie! Ook de in december geopende ‘T-Mobile Shop Dokkum’ aan de Grote  Breedstraat 21 werd bezocht, waar Shopmanager Arjen Dijkstra met twee medewerkers aanwezig was. Het bezoek aan de pop-up shop ‘Verrassend Mooi’ aan de Waagstraat in Dokkum was het laatste van deze ochtend.

Café de Swalker in de Hoogstraat was op dit tijdstip nog gesloten, maar wordt vast nog wel eens bezocht door de fractie!

Op 6 december 2016 heeft ABD haar najaarsbijeenkomst gehouden in Oosternijkerk 15 dec 2016

 

 

 

 

Wederom te gast bij “van Kammen Tenten en Catering” heeft ABD, Algemeen Belang Dongeradeel in goede sfeer en met mooie opkomst haar najaarsbijeenkomst gehouden. Op tijd trapte de voorzitter, Marry Nagtegaal de vergadering met een welkomstwoord af. Na de gebruikelijke punten zo als het vaststellen van de agenda, de ingekomen stukken en de mededelingen volgde nog het vaststellen van het verslag van de vorige bijeenkomst op 19 april 2016. Van het bestuur trad Richard Plomp af als secretaris. Jeanette Horst neemt deze taak, gesteund door de complete vergadering op zich. Vervolgens heeft wethouder Pieter L. Braaksma het woord gekregen om inzicht te geven in het leven van een wethouder en hoeveel vrije tijd daar in gaat zitten. Door enthousiast en geanimeerd te verhalen is er een goed beeld hiervan ontstaan. Na de pauze mochten de aanwezigen actief deelnemen aan de discussie door bij elke van de vijf gepresenteerde stellingen aan te geven hoe men over de stelling dacht. Door een memovelletje te plakken bij ‘voor’,’ tegen’, ‘anders’ of ’weet het niet’ konden de leden al dan niet onderbouwd hun mening geven. Met behulp van de uitslag van deze stellingen kon het bestuur de leden het voorstel voorleggen om met GBF, Gemeente Belangen Ferwerderadeel op termijn samen te gaan om de lokale politieke belangen na de gemeentelijke herindeling gezamenlijk te vertegenwoordigen. Het voorstel is unaniem aangenomen en het resultaat is na de vergadering gedeeld met GBF die op dezelfde avond ook een bijeenkomst met haar leden heeft gehouden waar een gelijkluidende uitkomst was te horen: “Samen verder!”.