Bijzondere rechten UNESCO Werelderfgoed Waddenzee; motie door Algemeen Belang Dongeradeel ingediend op 31 05 2018 03 jun 2018

Deze motie van ABD wordt mede ingediend door CDA, FNP en PvdA. De motie wordt gesteund door Dongeradeel Sociaal. 

De Waddenzee is een uniek natuurgebied in Nederland, Europa en de Wereld, dit verdiend en rechtvaardigt een unieke bescherming.

Het kabinet heeft in het regeerakkoord plannen opgenomen voor een beheerautoriteit Waddenzee.

Veel is nog onduidelijk rond deze nog op te richten autoriteit, maar zeker is wel dat deze sterk gelieerd blijft aan de nationale overheid.

Zo’n beheerautoriteit kan alleen verschil maken als deze echt onafhankelijk is en over de Waddenzee beslist,

 en niet vanuit de nationale overheid gemakkelijk opzij kan worden geschoven. Denk hierbij aan het winnen van delfstoffen of het opslaan onder het Werelderfgoed van  kernafval of CO2 opslag.

De beoogde bestuursstructuur van de beheerautoriteit zou er dan als volgt uit kunnen zien.

Een bestuur, met eigen macht en eigen middelen, bestaande uit mensen uit de verschillende belangengeledingen. Zoals Eilandbewoners, Waddenkustbewoners Natuurbeschermers, (lokale)Overheden, (toeristische) Ondernemers, en Waddenvissers etc.

Wij vinden het belangrijk dat eerder genoemde belanghebbenden dan ook van af het begin in de planvorming mee worden genomen.

Wij verzoeken het college dan ook om

 • om samen met de andere Waddenzee gemeenten er bij het Kabinet op aan te dringen om voor het unieke natuurgebied en UNESCO Werelderfgoed de Waddenzee een onafhankelijke beheerautoriteit op te richten.

 • deze motie onder de aandacht te brengen van de overige Waddenzee gemeenten;

 • deze motie ook onder de aandacht te brengen van de leden van de Tweede Kamer,

Dit alles in het belang van de Waddenzee, voor al het leven in haar, voor ons en voor toekomstige generaties.

Klik op de foto voor de juiste afmeting.

Tekstvak: Tekstvak: Tekstvak:

MOTIE           vreemd aan de agenda 

 (Artikel 36 Reglement van Orde)

Raad d.d.:

 

De raad van de gemeente Dongeradeel in vergadering bijeen d.d. 31 mei 2018

 

    

Onderwerp:

 

Bijzondere rechten UNESCO Werelderfgoed Waddenzee

 

 

 

 

Overwegende dat:

 

De raad,

 

gehoord de beraadslagingen,

 

 • de Waddenzee een uniek natuurgebied in Nederland en de wereld is, dat een unieke bescherming verdient en rechtvaardigt;
 • het kabinet in het regeerakkoord plannen heeft opgenomen voor een beheerautoriteit Waddenzee die de natuur beter moet beschermen;
 • er nog veel onduidelijk is rond deze autoriteit, maar zeker is dat deze sterk gelieerd blijft aan de nationale overheid en ook nationaal beleid zal moeten uitvoeren;
 • de beheerautoriteit alleen verschil kan maken als deze echt over de Waddenzee beslist;
 • er in het buitenland al natuurgebieden zijn die zijn aangemerkt als natuurrechtspersoon;
 • deze autoriteit niet vanuit de overheid gemakkelijk opzij kan worden geschoven bij zaken als gaswinning;
 • de beoogde bestuursstructuur van de beheerautoriteit model kan staan voor de oprichting van de natuurrechtspersoon Waddenzee;
 • de Waddenvereniging bij monde van voorzitter mevrouw Lutz Jacobi zich hiervoor nadrukkelijk heeft uitgesproken;

 

Verzoekt het college:

 

 • om samen met de andere Waddenzee gemeenten er bij het Kabinet op aan te dringen om voor het unieke natuurgebied de Waddenzee een onafhankelijke beheerautoriteit op te richten;
 • deze motie onder de aandacht te brengen van de overige Waddenzee gemeenten;
 • deze motie ook onder de aandacht te brengen van de leden van de Tweede Kamer,

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Toelichting:

 

 

 

De Waddenzee krijgt hiermee een eigen juridische plek en identiteit in onze maatschappij, net als een gemeente, waterschap of bedrijf.

 

 

 

De op te richten Beheerautoriteit Waddenzee krijgt een bestuur, met eigen macht en eigen middelen, bestaande uit mensen uit de verschillende belangengeledingen. Zoals eilandbewoners, natuurbeschermers, (lokale)overheden, ondernemers, Waddenkustbewoners en Waddenvissers.

 

Dit is in het belang van de Waddenzee, voor al het leven in haar, voor ons en voor toekomstige generaties.

 

Meer informatie: https://www.trouw.nl/samenleving/de-waddenzee-heeft-ook-rechten-en-die-horen-in-de-grondwet-te-staan~a874d8b0/

 

 

Ondertekening, naam en datum:

 

 

31 mei 2018

 

 

Jannie van Midlum (ABD)

 

Martinus Hiemstra (CDA)

 

Fedde Breeuwsma (FNP)

 

Cootje Klinkenberg (PvdA)