Het gesproken woord telt! Betreffende de 'Markt' te Dokkum 02 okt 2017

Voorzitter,

 

Een beladen onderwerp. Ik heb in het begin van het traject wel eens aangegeven dat de ijsfontein en de daaraan gekoppelde opknapbeurt van de markt een hoofdpijndossier was. Het cadeautje van Leeuwarden in het kader van KH2018 zadelde ons op met een moeilijk vraagstuk. Het gaf ons wel de kans om de prachtige oude binnenstad van Dokkum te verlossen van zijn laatste rotte kies. Een wens die ook was uitgesproken in de binnenstadsvisie. Als er een gelegenheid komt om de Markt op te knappen, dan moeten we die kans niet voorbij laten gaan.

Kansen die ook door ondernemers en bewoners werden gezien en die in eerste instantie met een plan kwamen ontworpen door de architecten Gunnar Daan en Broor Adema. Een plan met goede uitgangspunten.

Het is belangrijk om alle partijen te betrekken bij het gereedkomen van een dergelijke grote ingreep in het centrum. Immers, in het verleden was de Markt al een paar keer op de kop gegaan, vele euro's zijn hierin gestopt en het resultaat zoals het er nu bij ligt is geen visitekaartje voor Dokkum, welke onlangs uitgeroepen is tot 1 van de 25 mooiste steden van Nederland.

 

Er is een zeer zorgvuldig en uitgebreid proces gestart waarbij vele partijen betrokken zijn geweest, waar iedere burger mee kon praten en ideeën kon aanleveren. Het plan dat er nu ligt is een gedragen plan welke de oude historie van de markt doet herleven, met veel groen, ruimte voor parkeren en evenementen en biedt tevens kansen voor ondernemers o.a. op het gebied van horeca                                    

Vele inwoners hebben gebruik gemaakt van de inspraak en partijen zijn er gezamenlijk goed uitgekomen. Een proces dat bij andere projecten zeker voor herhaling vatbaar is. De brief van de wijkraad binnenstad die onlangs in de media verscheen onderstreept nog eens het proces en vat exact samen waar het vanavond over gaat.

En nu is het tijd om definitief de laatste klap te geven op de Markt, maar dan worden we geconfronteerd met een petitie. Die in snel tempo een behoorlijk aantal handtekeningen oplevert. En als de burger zo'n signaal afgeeft moet je luisteren en nog eens bij jezelf te rade gaan. Is het juist dat er geen overleg is geweest, is er geen ruimte voor parkeren, kunnen er geen evenementen meer worden georganiseerd? En bovenal is de bewering wel juist dat de Markt wordt gefinancierd met geld ten koste van de sport? Het bevreemdt ABD zeer dat de initiatiefnemer van deze petitie met deze uitgangspunten heeft gewerkt en zich niet beter heeft laten informeren, dat de burger op deze wijze onjuist wordt geïnformeerd en daarop besluit de petitie te tekenen. Daarnaast bevreemdt het ons ook dat er politici zijn die de stad in gaan met deze bewering om nog meer handtekeningen te verzamelen. Dat is niet eerlijk t.o.v. onze burgers (er is op onjuiste gronden handtekeningen geworven) en al die mensen die sinds 2014 bezig zijn geweest om tot een goed en gedragen plan te komen voor de markt. Dat doet geen recht aan al hun inspanningen op dit gebied!

 

Even voor alle duidelijkheid

Nee, er komen geen 57 bomen op de Markt, slechts 16!

Ja, er is nog steeds ruimte voor de evenementen die er gewoonlijk georganiseerd worden

Ja, de kerk is normaal per auto bereikbaar voor mensen die slecht ter been zijn, voor rouw- en trouwdiensten

Ja, er kunnen straks nog steeds auto's op de Markt geparkeerd worden

 

Wat betreft de informatie en communicatie betreffende financiering en parkeercompensatie op de Harddraver heeft het college duidelijk steken laten vallen. Dat had veel beter en anders gemoeten.  Dat valt hen aan te rekenen. De excuses van wethouder Hanemaaier namens het college in de commissievergadering hierover waren dan ook terecht. 

 

En dan komt het tot de financiering. De raad heeft jarenlang een doel voor ogen gehad van sportconcentratie op het Tolhuispark en ontwikkeling van de Harddraver op toeristisch en recreatief gebied.  In opdracht van de raad is er een Nije Plaetssessie gestart en is er mooi plan ontwikkelt en is hiervoor geld gereserveerd bij de PPN. Totaal 4,6 miljoen was er beschikbaar voor sportverplaatsing, de vereniging konden maar roepen en kregen dan een compleet nieuw sportcomplex terug. Maar, we kennen de geschiedenis, de 3 verenigingen willen niet!  Wij willen op de HDP blijven was de boodschap.

 

De raad wil niemand dwingen maar ABD vindt het nog steeds een gemiste kans. Niemand zal gedwongen worden te verhuizen, maar de mogelijkheid blijft bestaan voor die clubs die zich alsnog hiervoor melden. Nieuwe Nije Plaetssessies worden afgesproken voor zowel HDP als THP. Daarbij dient te worden opgemerkt dat er meer betrokkenen zijn op het HDP dan de camping en de 3 clubs, dus er zal goed overleg moeten komen waarbij de uitgangspunten zoals verwoordt in het project Oer de Greft leidend zullen zijn. 

 

Wat betekent dit voor het budget van 4,6 miljoen dat nu vrijvalt. Er is geen raadsbesluit geweest waarbij de gelden van de sportverplaatsing werden herbestemd voor de HD. En dat is de normale gang van zaken. Immers er moeten eerst nieuwe plannen gemaakt worden, berekend worden hoeveel dit kost en voor welk onderdeel er externe subsidies gevraagd kunnen worden, en dan pas kan financiering hiervoor beschikbaar komen. Eerst plannen, dan beleid, dan geld!

En dan komt de boodschap dat het Waddenfonds zijn voorwaarden heeft veranderd, en de subsidie voor de Markt waarop was gerekend geen doorgang kan vinden. Nu we in de Ahri-procedure zitten kunnen we ineens niet zomaar extra gelden uit onze overigens zeer ruime reserves vrijmaken. Dat mag niet, we worden gedwongen het uit de middelen te halen die bij de PPN waren goedgekeurd. Na  overleg met o.a. de provincie en onze fusiepartners is deze keus gemaakt en zijn de subsidies voor de derde fase Sud Ie project tevens gewaarborgd. Dit is een substantieel bedrag van vele miljoenen, én in deze miljoenen is het project Oer de Grêft waar de HDP onder valt, opgenomen. M.a.w. het geld voor de HD komt uit een andere pot!

 

Het budget van 1,7 miljoen dat resteert, blijft gereserveerd voor Sportverplaatsing. Let wel verplaatsing van een club (als die dat alsnog wil) naar het THP. De financiering van de HD is nog niet in de raad aan de orde

 

Dan kom ik nog even op de parkeercompensatie. Uit onderzoek blijkt dat er eigenlijk geen parkeertekort is in Dokkum, maar dat in de  toekomst dit wel aan de orde kan komen. Wij zijn van mening dat de parkeercompensatie op de HDP welke in deze berekening zit, nog niet aan de orde is, dat de Nije Plaetssessie eerst moet plaatsvinden. Pas nadat de plannen voor het HDP duidelijk zijn, wordt in overleg met alle stakeholders deze parkeerruimte aangelegd. Het budget van deze parkeerruimte van 5,1 ton zit in de totale investering van 2,91 miljoen. (kosten Markt 2,4 miljoen, parkeerplaats HDP 5 ton) en zal niet ten laste gaan voor het nader vast te stellen budget voor het HDP/project Oer de Grêft

  

Tot slot wil ik nog even een klein overzichtje geven over de investeringen die er in de afgelopen paar  jaar in stad en dorp is/wordt gedaan.

  

Dorpen

Holwerd​– ruim 1 miljoen MFA, +Holwerd aan Zee, +Waddenbelevingscentrum ( 1 ton) et

Metslawier​– 1,3 miljoen

Anjum​`​– 1 miljoen MFA vanuit gemeente, totale investering boven de 5 miljoen

 

Dokkum

Oostersingel​– begroot 1,1 miljoen,  werkelijk 864K

Koornmarkt​– begroot 6 ton, werkelijk  476K

Wortelhaven​–  totaal 1,1 miljoen

 

Vragen:

  • Wat is de stand van zaken aangaande de stichting voor onderhoud van de fonteinen?

  • Hoe zit het met de marketing van het 11 Fountains project?


Jannie van Midlum-Huisman