Begraafplaatsen afstoten? 09 dec 2005

Donderdag 8 december 2005 stond de notitie begraafplaatsen op de agenda van de commissie MAZ. Deze discussie zou rond de zomer gevoerd worden maar had dus een behoorlijke vertraging. Een van de belangrijkste punten is het afstoten van de begraafplaatsen in Ternaard en Metslawier.

Onderkomens jeugd 04 dec 2005

Op vrijdagavond 2 december 2005 is de fractie van ABD mee geweest met de “caravantoer” georgani-seerd door Zero. Tijdens deze avond kon er met de jongeren in de onderkomens gepraat worden en kregen we een indruk van deze onderkomens. De opkomst van de jongeren was groot en velen vertelden waarom hun onderkomen moet blijven.

Visie op (meerjaren)begroting 2006 03 nov 2005

Hier ligt de Programmabegroting 2006 nieuwe stijl. Ongetwijfeld is er hard aan gewerkt om de financiële situatie over te zetten in deze programma´s en daar waar mogelijk was heldere doelen met betrekking tot de thema´s te formuleren. De opstellers geven in de tekst al aan: het is een tussenversie en zal de komende jaren verder moeten worden verfijnd en geconcretiseerd. Algemeen Belang Dongeradeel was en is zich bewust van een soort vacuüm dat ontstaat. Dit was voor ABD dan ook een reden om tegen deze omzetting te stemmen en hoopt van harte dat dit een eenmalige tussenversie is en de verfijning geen jaren zal duren.

Ongelofelijk starre houding burgemeester 23 okt 2005

Tijdens de raad van 20 oktober 2005 heeft de fractie van Algemeen Belang Dongeradeel een interpellatie debat aangevraagd. Deze werd raadsbreed toege-kend. De discussie verstomde al redelijk gauw: Was het eerst de FNP die zich buitengesloten gevoeld had, nu had Jan Visser in goed overleg de vergaderruimte op 28 september verlaten. Op dat moment waren alleen vertegenwoordigers van de Christen Unie en van het CDA aanwezig. Marinus Tabak (VVD) vond overleg in petit comité niet kunnen en had een gesprek met het college over de binnenstadsvisie aangevraagd. Tijdens de raadsvergadering gaf Tabak wel aan dat achterkamertjes overleg niet zou moeten kunnen maar steunde ABD niet in haar verontwaar-diging over gevoerde beleid.

Achterkamertjes politiek in Dongeradeel 21 okt 2005

DOKKUM – Er wordt achterkamertjespolitiek bedreven in de gemeente Dongeradeel, waardoor de democra-tie wordt geschonden. Dat verwijt komt van Algemeen Belang Dongeradeel (ABD). De partij was twee weken geleden, net als de PvdA, niet uitgeno-digd voor een besloten vergadering die was uitge-schreven door het college van B en W. De FNP werd tijdens de bijeenkomst door het CDA duidelijk gemaakt niet welkom te zijn. ABD-fractievoorzitter Lenie Lap is verbolgen over de gang van zaken. “Dit is de dood voor de democratie en minachting van de fracties. Hier balen wij flink van. Wij nemen het dan ook zeer hoog op”, reageert Lap. Volgens Lap werden er tijdens de avond vertrouwelijke stukken besproken. De bewuste vergadering is ABD deze week bij toeval ter ore gekomen.

Motie ABD gastvrijheid 25 aug 2005

Dat de verkiezingstijd is aangebroken zal niemand verbazen, echter wel de reactie van een aantal partijen op de motie van wantrouwen betreffende het niet ontvangen van de deelnemers aan de vaar elfstedentocht.

Jaarmarkt te Dokkum 04 aug 2005

Grijs, kil en behoorlijk vochtig, zo begon deze dag en eigenlijk kwam daarin gedurende de dag ook niet veel verandering in. Henk Bos en Eric de Bruin, staan al vroeg in deze vochtige omstandigheid de kraam voor het ABD op te bouwen en worden al snel in bijgestaan door Gryt Gardenier.

Geslaagde barbecue ABD-leden 08 jul 2005

Ter afsluiting van het seizoen werd begin juli 2005 voor en door de leden van Algemeen Belang Dongeradeel een barbecue georganiseerd in de tuin van voorzitter Henk Bos in Ternaard.