ANBI status Algemeen Belang Dongeradeel

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. (bron: belastingdienst)

De belastingdienst heeft op 01 01 2008 Algemeen Belang Dongeradeel geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn giften aan onze ideële organisatie aftrekbaar van de belasting.  Kijk voor meer informatie op http://www.anbi.nl/, http://www.belastingdienst.nl/giften/

Naam van de instelling:
Vereniging Algemeen Belang Dongeradeel
RSIN: 8157.38.328

Kamer van Koophandel-nummer: 40004724

U kunt onze ANBI-status verifiëren door naar de website van de Belastingdienst te gaan. De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI.

Als u vervolgens in het veld ‘Instelling' Algemeen Belang Dongeradeel intikt en in het veld 'Vestigingsplaats’ Kollum, krijgt u het resultaat.

Contactgegevens Algemeen Belang Dongeradeel:
Molenhoek 5, 9291 DB Kollum
Telefoonnummer: 0511 705 629
E-mailadres: info@abdongeradeel.nl
Website: www.abdongeradeel.nl

Bestuurssamenstelling:
- Mw. M. Nagtegaal (Voorzitter)
- Mw. W. Liemburg (Penningmeester)
- Dhr. R. Plomp (Secretaris)

- Dhr. J. Hacquebord ( Algemeen Bestuurslid en vicevoorzitter)

- Dhr. H. Wiersma (Algemeen Bestuurslid)

Beleidsplan:
Zie de statuten en het huishoudelijk reglement op de pagina ‘Bestuur’ op de site van ABD.

Beloningsbeleid:
Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

DOEL EN MIDDELEN:

De vereniging heeft ten doel als een politieke groepering in de gemeente Dongeradeel er langs democratische weg voor te ijveren, dat:

  • zoveel mogelijk burgers effectief deel hebben aan de politieke en maatschappelijke

          besluitvorming;

  • de besluitvorming plaats vindt na onbevooroordeelde afweging van alle ter zake

          doende feiten en vooruitzichten;

  • bij de besluitvorming aan de gevolgen op lange termijn een groot gewicht wordt

           toegekend;

  • het maatschappelijk welzijn van alle inwoners van de gemeente Dongeradeel wordt

          gewaarborgd en bevorderd.

Algemeen Belang Dongeradeel tracht dit doel te bereiken door:

  • alleen of in samenwerking met anderen deel te nemen aan verkiezingen voor de

          gemeenteraad van Dongeradeel;

  • vergaderingen en informatiebijeenkomsten te beleggen, in welke bijeenkomsten

          vragen van leden en belangstellenden kunnen worden behandeld;

  • contacten met andere politieke en belangenverenigingen te stimuleren;

  • informatie te verstrekken aan leden;

En voorts, door alle daartoe strekkende democratische middelen, die voor het doel bevorderlijk zijn.

Voor recente activiteiten en die uit het verleden verwijzen wij u graag naar de pagina ‘Nieuws’ op de site van ABD, te weten www.abdongeradeel.nl.

Bestaansreden:
Omdat er geen, lokale onafhankelijke politieke partij was in de gemeente Dongeradeel vertegenwoordigt Algemeen Belang Dongeradeel die behoefte aan een dergelijke politieke stroming.

Jaarrekeningen:
Jaarrekening 2014 Algemeen Belang Dongeradeel
Jaarrekening 2013 Algemeen Belang Dongeradeel