Standpunten

Algemeen Belang Dongeradeel staat als lokale politieke partij los van de landelijke invloeden en kan voor u als burger geheel onafhankelijk reageren op toekomstige ontwikkelingen. Om het belang van u goed te kunnen vertegenwoordigen hebben wij uw steun en stem nodig. Met een stevige vertegenwoordiging in de raad is uw stem bij ons veilig gesteld.

 • Werken

  • Nieuwe impulsen geven aan werkgelegenheid

   Dongeradeel valt onder de noemer “krimpgemeente”. Door sluitingen en saneringen van bedrijven is het hoog nodig nieuwe impulsen te geven aan nieuwe, duurzame en bestaande werkgelegenheid.

  • Ruimte voor Regionale ondernemers

   ABD is voorstander om bij het aanbesteden uitvoeringsprojecten te  splitsen in deelprojecten zodat de regionale ondernemer kan deelnemen bij de aanbesteding en uitvoering. De drempel wordt hierdoor lager en de lokale werkgelegenheid kan worden gestimuleerd.

  • Stageplekken creëren om toekomstige vaklieden op te leiden

   De scholen en bedrijven moeten samen stageplekken creëren om toekomstige vaklieden op te leiden. De gemeente heeft als taak stageplekken te organiseren en te stimuleren. Dit kan door werk-leerprojecten aan te bieden en in eigen organisatie mensen op te nemen.

  • Maatschappelijke stage

   Jongeren moeten deelnemen aan een maatschappelijke stage om in aanraking te komen met alledaagse vraagstukken in de maatschappij en voor het ontwikkelen van vaardigheden. Waar de overheid dit heeft laten vervallen, zal de gemeente zich inspannen om dit terug te laten keren.

  • Westelijke Rondweg

   ABD kiest alleen voor realisatie van de ’Westelijke Rondweg’ indien dit wordt gecombineerd met de aanleg van een aquaduct. Dit in aansluiting op toekomstige ontwikkelingen van recreatie en toerisme en watersport in het bijzonder. De gemeente heeft voldoende uitdagingen in het investeren in lopende grote projecten. Als partij vinden wij het belangrijk dat er gekozen wordt voor projecten waar duurzame werkgelegenheid uit voortkomt.

  • Bouwkavels tegen marktconforme prijzen

   Ook in de komende raadsperiode zal ABD strijden om het mogelijk te maken dat bouwkavels tegen marktconforme prijzen aangeboden worden zodat het bouwen in de stad en de dorpen gestimuleerd wordt. Er moeten mogelijkheden komen voor een erfpacht-constructie, een lager rentetarief of een starters-subsidie om een bouwkavel te kopen.

  • Samen kansen zoeken

   Burgemeester en wethouders moeten samen met de ondernemers zoeken naar kansen voor economische versterking en daarbij alle kansen benutten. Daarnaast dient de gemeente faciliterend op te treden bij startende ondernemers bij de verkenning van mogelijkheden en het regelen van vergunningen.

  • Duurzame energie en werkgelegenheid

   In de ontwikkeling van duurzame energie en werkgelegenheid moet er een gemeentelijk energiebedrijf worden opgestart. Dit kan worden gerealiseerd met behulp van ‘Dorpsontwikkelings Maatschappijen’ omdat zij zich inspannen voor de versterking van kernen en het ontwikkelen van gezamenlijke initiatieven.

 • Leven

  • Voldoende en veilige fietspaden

   ABD vindt dat voor een goed bereikbaar Dongeradeel het van belang is dat er voldoende fietspaden zijn en een veilige afwikkeling van doorgaand- en landbouwverkeer. Waar het kan moeten de verkeersstromen worden gescheiden zodat veilige routes ontstaan.

  • Routebeschrijving in meerdere talen

   Knelpunten in het fietspadennet moeten worden omgevormd tot veilige fietsroutes. Daarbij hoort ook een duidelijke bewegwijzering. In samenspraak met alle partijen dient de gemeente een duidelijke routebeschrijving aan te bieden in meerdere talen.

  • Onderhoud Dorpsbosjes van Staatsbosbeheer

   ABD is van mening dat het onderhoud van de Dorpsbosjes van Staatsbosbeheer zoveel mogelijk kan worden gedaan met vrijwilligers. Als beloning mogen zij het hout en/of de opbrengsten van de verkoop behouden en aanwenden voor voorzieningen in het dorp. De gemeente zal in het onderhoud faciliteren.

  • Stimuleren streekproducten

   ABD vindt het belangrijk dat er een streekproductenmarkt wordt georganiseerd en wel minimaal 2 x per jaar. De gemeente dient hierin te faciliteren zodat de streekproducten en de lokale ondernemers in Dongeradeel een stimulans krijgen.

  • Veiligheid en toezicht

   Om de veiligheid van de burger te vergroten is het gebruik van tijdelijk cameratoezicht toegestaan mits het duidelijk is aangegeven in welk gebied en met een goede motivatie.

  • Gladheidsbestrijding

   De dorpen zullen worden voorzien van voldoende zout in de winterperiode om waar dat nodig is de gladheid te bestrijden.

  • Tegen schaliegas en opslaan afvalstroom

   ABD is tegen het opslaan van welke afvalstroom dan ook in de bodem en is een tegenstander van het winnen van schaliegas.

 • Zorg

  • De jeugd heeft de toekomst

   “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”. Ook voor de jeugd is er in Dongeradeel een toekomst. Bij het opgroeien hoort een gedegen opleiding en die begint al bij de eerste schooldag. De huisvesting van scholen moet afgestemd worden met de schoolbesturen.

  • De Sionsberg als volwaardig ziekenhuis

   ABD strijdt voor het behoud van "De Sionsberg" als volwaardig ziekenhuis. Deze voorziening is van levensbelang voor alle mensen in de regio.

  • Brede scholen en delen van huisvesting

   Brede scholen kunnen in onze gemeente een meerwaarde zijn. Zo kunnen er meerdere instanties en organisaties gebruik maken van hetzelfde gebouw, wat exploitatie van het gebouw goedkoper maakt. Voordeel is dat instanties dicht bij elkaar zitten en de kracht van elkaar kunnen gebruiken. Inwoners van onze gemeente hoeven niet ver te reizen om te krijgen wat ze nodig hebben.

  • Tegenprestatie alleen bij uitzicht op werk

   Als het wettelijk verplicht wordt dat er een tegenprestatie verwacht wordt van een uitkeringsgerechtigde, is ABD hier alleen voor als dat uitzicht biedt op betaald werk en niet leidt tot verdringing van bestaande arbeidsplaatsen. De inzet van vrijwilligers zal door ons worden ondersteund.

  • Voedseltuinen

   Om de mensen die gebruik maken van de voedselbank te helpen, stelt ABD voor om voedseltuinen te realiseren. Zelfredzaamheid en creativiteit worden hierdoor bevorderd. In de gemeente zullen meer fruitbomen moeten worden opgenomen in het openbaar groen. De vruchten zijn voor algemeen gebruik.

  • Gezamenlijk minimabeleid

   Er moet een gezamenlijk minimabeleid worden uitgevoerd met die gemeenten, waarmee wij een uitvoeringsovereenkomst zijn aangegaan.

  • Eerlijke kans op goede toekomst

   Het is een bijzondere taak om kinderen een eerlijke kans te geven op een goede toekomst. Waar de omstandigheden niet op elkaar zijn afgestemd heeft de gemeente een bijzondere taak om ouders en/of het kind hierin te ondersteunen.

  • Laagdrempelig Centrum Jeugd en Gezin

   ABD is voor een laagdrempelig Centrum Jeugd en Gezin, waar gezinnen terecht kunnen voor hulp bij het opvoeden.

  • Ruimhartige uitvoering van de WMO

   ABD staat voor een ruimhartige uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Als meedoen aan de samenleving onze inwoners niet op eigen kracht lukt, dan is er ondersteuning nodig. Dit kan door het beschikbaar stellen van individuele en collectieve voorzieningen. Naast een afweging van kosten en baten bij het te vormen beleid zal ook het inkomen van de aanvrager een rol gaan spelen. Nut en noodzaak zal èèn van de basisregels zijn voor het vormen van beleid, ook ten aanzien van verstrekkingen vanuit de WMO.

  • Eigen plek voor jeugd

   Het is van belang dat er een ’eigen’ plek komt voor de jeugd. Daarnaast is er geen ruimte voor illegale jeugdhonken.

 • Vernieuwen

  • Gemeentelijke herindeling

   De voorgenomen herindeling van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel Ferwerderadiel, en Kollumerland c.a. moet verder gestalte krijgen. Er moet een krachtige gemeente ontstaan om de rijkstaken die straks gemeentelijk moeten worden geregeld, uit te kunnen voeren. Hierbij zal altijd de oproep moeten worden gedaan dat er voldoende financiële middelen met de taken mee zullen komen vanuit Den Haag. Verspilling van menskracht en geld ten aanzien van deze processen willen wij voorkomen.

  • Openstelling winkels en voorzieningen op zondagen

   Speerpunt van beleid voor ABD is dat de openstelling van winkels en openbare voorzieningen op zondagen moet worden gerealiseerd. De recreant-toerist moet zich welkom voelen en de detailhandel moet op vrijwillige basis een keus kunnen maken voor het meewerken aan deze mogelijkheid. Gemeentelijke musea dienen op zondag open te zijn in de periode van 1 april tot 1 november.

  • Sluitende begroting

   Er is een sluitende begroting nodig met een meerjaren perspectief die positieve cijfers en verwachtingen laat zien. In de begroting zal structureel een bedrag moeten worden opgenomen voor nieuw beleid.

  • Geen financiële middelen voor onnodige vertalingen

   ABD is van mening dat daar waar het Nederlands gebruikt wordt in de conversatie, deze in het Nederlands moet worden voortgezet. Er worden geen financiële middelen ingezet om beleidsstukken en vergaderstukken in het Fries over te zetten. Wel zullen we de Friese taal blijven steunen en ons er voor inzetten om dit uit te dragen en te ondersteunen.

  • Geld voor armoedebestrijding inzetten

   Geld bestemd voor armoedebestrijding moet daarvoor worden ingezet en gebruikt. Als er na een boekjaar geld over is, moet dit worden bestemd voor het doel en niet terugvloeien naar de ‘Algemene Middelen’.

  • OZB niet boven gemiddelde

   Ongebreidelde verhoging van de OZB moet worden gestopt. ABD maakt zich sterk dat de heffing niet uitkomt boven het Friese gemiddelde (Coelo Atlas).

  • Kuorke Dokkum en Súd Ie breed uitvoeren

   De projecten het ’Kuorke Dokkum’ en het project ’Súd Ie’ zullen zo breed mogelijk moeten worden uitgevoerd. Zo nodig moeten plannen worden bijgesteld en doelstellingen herijkt om tot een optimale planvorming te komen.

  • Dorpsontwikkeling Maatschappij ondersteunen

   De pilot ‘Dorpsontwikkeling Maatschappij’ heeft in de vier beschermde dorpsgezichten als doel de kwaliteit van leven, wonen, werken en verblijven te versterken. ABD zal dat ondersteunen en de positieve uitkomsten gebruiken voor de andere dorpen in onze gemeente.

  • Stimuleren Dorpsvernieuwing

   Dorpsvernieuwing moet worden gestimuleerd zodat het aantrekkelijk blijft om zich in de dorpen te vestigen en/of te werken.

  • Initiatief voor Binnenstad Dokkum

   ABD ontwikkelt een initiatief om binnen de bolwerken in Dokkum de kwaliteit van het stedelijk gebied te handhaven, zo nodig te verbeteren. Hierbij worden de lopende projecten zoals ‘Stadsvernieuwing’ ondersteund.

  • Lokale overheid dichtbij

   Aanspreekpunten van de lokale overheid moeten dicht bij de burger/gebruiker aanwezig zijn. Het is noodzakelijk dat er naast een digitaal loket voor de diensten van de gemeente, er ook een persoonlijk aanspreekpunt is voor inwoners en ondernemers.

  • Duurzame werkgelegenheid

   Stimulering van duurzame werkgelegenheid is voor de gemeente noodzakelijk om op langere termijn een goed vestigingsklimaat te behouden.

 

Download het verkiezingsprogramma (PDF)