Standpunten - Vernieuwen

Vernieuwen betekent voor ABD ook dat wij doorgaan of terug komen op eerder genomen besluiten. Het opnieuw ter discussie stellen van besluiten kan alleen maar als de omstandigheden hiertoe aanleiding geven en/of er sprake is van nieuwe feiten. Er zal daarom rekening worden gehouden met ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op het gevoerde beleid.
Er kunnen niet eerder functies of taken worden overgedragen aan een buurgemeente voordat duidelijk is wat het gezamenlijke beleid is.

 • Gemeentelijke herindeling

  De voorgenomen herindeling van de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel Ferwerderadiel, en Kollumerland c.a. moet verder gestalte krijgen. Er moet een krachtige gemeente ontstaan om de rijkstaken die straks gemeentelijk moeten worden geregeld, uit te kunnen voeren. Hierbij zal altijd de oproep moeten worden gedaan dat er voldoende financiële middelen met de taken mee zullen komen vanuit Den Haag. Verspilling van menskracht en geld ten aanzien van deze processen willen wij voorkomen.

 • Openstelling winkels en voorzieningen op zondagen

  Speerpunt van beleid voor ABD is dat de openstelling van winkels en openbare voorzieningen op zondagen moet worden gerealiseerd. De recreant-toerist moet zich welkom voelen en de detailhandel moet op vrijwillige basis een keus kunnen maken voor het meewerken aan deze mogelijkheid. Gemeentelijke musea dienen op zondag open te zijn in de periode van 1 april tot 1 november.

 • Sluitende begroting

  Er is een sluitende begroting nodig met een meerjaren perspectief die positieve cijfers en verwachtingen laat zien. In de begroting zal structureel een bedrag moeten worden opgenomen voor nieuw beleid.

 • Geen financiële middelen voor onnodige vertalingen

  ABD is van mening dat daar waar het Nederlands gebruikt wordt in de conversatie, deze in het Nederlands moet worden voortgezet. Er worden geen financiële middelen ingezet om beleidsstukken en vergaderstukken in het Fries over te zetten. Wel zullen we de Friese taal blijven steunen en ons er voor inzetten om dit uit te dragen en te ondersteunen.

 • Geld voor armoedebestrijding inzetten

  Geld bestemd voor armoedebestrijding moet daarvoor worden ingezet en gebruikt. Als er na een boekjaar geld over is, moet dit worden bestemd voor het doel en niet terugvloeien naar de ‘Algemene Middelen’.

 • OZB niet boven gemiddelde

  Ongebreidelde verhoging van de OZB moet worden gestopt. ABD maakt zich sterk dat de heffing niet uitkomt boven het Friese gemiddelde (Coelo Atlas).

 • Kuorke Dokkum en Súd Ie breed uitvoeren

  De projecten het ’Kuorke Dokkum’ en het project ’Súd Ie’ zullen zo breed mogelijk moeten worden uitgevoerd. Zo nodig moeten plannen worden bijgesteld en doelstellingen herijkt om tot een optimale planvorming te komen.

 • Dorpsontwikkeling Maatschappij ondersteunen

  De pilot ‘Dorpsontwikkeling Maatschappij’ heeft in de vier beschermde dorpsgezichten als doel de kwaliteit van leven, wonen, werken en verblijven te versterken. ABD zal dat ondersteunen en de positieve uitkomsten gebruiken voor de andere dorpen in onze gemeente.

 • Stimuleren Dorpsvernieuwing

  Dorpsvernieuwing moet worden gestimuleerd zodat het aantrekkelijk blijft om zich in de dorpen te vestigen en/of te werken.

 • Initiatief voor Binnenstad Dokkum

  ABD ontwikkelt een initiatief om binnen de bolwerken in Dokkum de kwaliteit van het stedelijk gebied te handhaven, zo nodig te verbeteren. Hierbij worden de lopende projecten zoals ‘Stadsvernieuwing’ ondersteund.

 • Lokale overheid dichtbij

  Aanspreekpunten van de lokale overheid moeten dicht bij de burger/gebruiker aanwezig zijn. Het is noodzakelijk dat er naast een digitaal loket voor de diensten van de gemeente, er ook een persoonlijk aanspreekpunt is voor inwoners en ondernemers.

 • Duurzame werkgelegenheid

  Stimulering van duurzame werkgelegenheid is voor de gemeente noodzakelijk om op langere termijn een goed vestigingsklimaat te behouden.

 

Download het verkiezingsprogramma (PDF)