Standpunten - Werken

Van groot belang is dat de bestaande werkgelegenheid in de regio blijft. Voorwaarden hiervoor zijn onder andere een goed wegennet, zodat bedrijven goed bereikbaar zijn en kosten kunnen worden bespaard bij transport. Een beter ondernemersklimaat van Dongeradeel zal ondernemers over de streep moeten trekken om zich hier te vestigen en te blijven. Sinds lange tijd zijn de landbouw en MKB pijlers van de lokale economie. Door de invloeden van automatisering zijn dit echter werkgevers geworden die steeds minder mankracht vragen. Het is daarom van groot belang de weg te volgen die “Recreatie en Toerisme” heet. Kleinschalige initiatieven dienen hiervoor te worden gestimuleerd en begeleid vanuit de gemeente. Door te kijken naar kansen en die te benutten zal Dongeradeel zijn partij meeblazen in het herstel van de economie.

 • Nieuwe impulsen geven aan werkgelegenheid

  Dongeradeel valt onder de noemer “krimpgemeente”. Door sluitingen en saneringen van bedrijven is het hoog nodig nieuwe impulsen te geven aan nieuwe, duurzame en bestaande werkgelegenheid.

 • Ruimte voor Regionale ondernemers

  ABD is voorstander om bij het aanbesteden uitvoeringsprojecten te  splitsen in deelprojecten zodat de regionale ondernemer kan deelnemen bij de aanbesteding en uitvoering. De drempel wordt hierdoor lager en de lokale werkgelegenheid kan worden gestimuleerd.

 • Stageplekken creëren om toekomstige vaklieden op te leiden

  De scholen en bedrijven moeten samen stageplekken creëren om toekomstige vaklieden op te leiden. De gemeente heeft als taak stageplekken te organiseren en te stimuleren. Dit kan door werk-leerprojecten aan te bieden en in eigen organisatie mensen op te nemen.

 • Maatschappelijke stage

  Jongeren moeten deelnemen aan een maatschappelijke stage om in aanraking te komen met alledaagse vraagstukken in de maatschappij en voor het ontwikkelen van vaardigheden. Waar de overheid dit heeft laten vervallen, zal de gemeente zich inspannen om dit terug te laten keren.

 • Westelijke Rondweg

  ABD kiest alleen voor realisatie van de ’Westelijke Rondweg’ indien dit wordt gecombineerd met de aanleg van een aquaduct. Dit in aansluiting op toekomstige ontwikkelingen van recreatie en toerisme en watersport in het bijzonder. De gemeente heeft voldoende uitdagingen in het investeren in lopende grote projecten. Als partij vinden wij het belangrijk dat er gekozen wordt voor projecten waar duurzame werkgelegenheid uit voortkomt.

 • Bouwkavels tegen marktconforme prijzen

  Ook in de komende raadsperiode zal ABD strijden om het mogelijk te maken dat bouwkavels tegen marktconforme prijzen aangeboden worden zodat het bouwen in de stad en de dorpen gestimuleerd wordt. Er moeten mogelijkheden komen voor een erfpacht-constructie, een lager rentetarief of een starters-subsidie om een bouwkavel te kopen.

 • Duurzame energie en werkgelegenheid

  In de ontwikkeling van duurzame energie en werkgelegenheid moet er een gemeentelijk energiebedrijf worden opgestart. Dit kan worden gerealiseerd met behulp van ‘Dorpsontwikkelings Maatschappijen’ omdat zij zich inspannen voor de versterking van kernen en het ontwikkelen van gezamenlijke initiatieven.

 • Samen kansen zoeken

  Burgemeester en wethouders moeten samen met de ondernemers zoeken naar kansen voor economische versterking en daarbij alle kansen benutten. Daarnaast dient de gemeente faciliterend op te treden bij startende ondernemers bij de verkenning van mogelijkheden en het regelen van vergunningen.

 

Download het verkiezingsprogramma (PDF)