Standpunten - Zorg

Zorg in de breedste zin van het woord hoort dicht bij de mensen te zijn, zodat er laagdrempelig en optimaal gebruik van kan worden gemaakt.
Om de voorzieningen op peil te houden is het nodig om functies te concentreren in één gebouw op verschillende locaties, verspreid in de gemeente. Naast de gemeentelijke voorzieningen kan het project ’Burenhulp’ een aanvullende voorziening zijn, om bewoners de kans te geven zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en functioneren.

ABD is al jaren een strijder om een goedkopere collectieve ziektekostenverzekering te regelen voor iedereen met een minimuminkomen en zal dit ook in de komende raadsperiode blijven doen. Geld dat bestemd is voor armoedebestrijding moet daar daadwerkelijk voor gebruikt worden en niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Als het wettelijk verplicht wordt dat er een tegenprestatie verwacht wordt van een uitkeringsgerechtigde, is ABD hier alleen voor als dat uitzicht biedt op betaald werk en niet leidt tot verdringing van bestaande arbeidsplaatsen. Voedseltuinen in de gemeente kunnen een aanzet zijn om de voedselbank overbodig maken en hebben ook weer een sterke maatschappelijke en sociale waarde.

 • De jeugd heeft de toekomst

  “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”. Ook voor de jeugd is er in Dongeradeel een toekomst. Bij het opgroeien hoort een gedegen opleiding en die begint al bij de eerste schooldag. De huisvesting van scholen moet afgestemd worden met de schoolbesturen.

 • De Sionsberg als volwaardig ziekenhuis

  ABD strijdt voor het behoud van "De Sionsberg" als volwaardig ziekenhuis. Deze voorziening is van levensbelang voor alle mensen in de regio.

 • Brede scholen en delen van huisvesting

  Brede scholen kunnen in onze gemeente een meerwaarde zijn. Zo kunnen er meerdere instanties en organisaties gebruik maken van hetzelfde gebouw, wat exploitatie van het gebouw goedkoper maakt. Voordeel is dat instanties dicht bij elkaar zitten en de kracht van elkaar kunnen gebruiken. Inwoners van onze gemeente hoeven niet ver te reizen om te krijgen wat ze nodig hebben.

 • Tegenprestatie alleen bij uitzicht op werk

  Als het wettelijk verplicht wordt dat er een tegenprestatie verwacht wordt van een uitkeringsgerechtigde, is ABD hier alleen voor als dat uitzicht biedt op betaald werk en niet leidt tot verdringing van bestaande arbeidsplaatsen. De inzet van vrijwilligers zal door ons worden ondersteund.

 • Voedseltuinen

  Om de mensen die gebruik maken van de voedselbank te helpen, stelt ABD voor om voedseltuinen te realiseren. Zelfredzaamheid en creativiteit worden hierdoor bevorderd. In de gemeente zullen meer fruitbomen moeten worden opgenomen in het openbaar groen. De vruchten zijn voor algemeen gebruik.

 • Gezamenlijk minimabeleid

  Er moet een gezamenlijk minimabeleid worden uitgevoerd met die gemeenten, waarmee wij een uitvoeringsovereenkomst zijn aangegaan.

 • Eerlijke kans op goede toekomst

  Het is een bijzondere taak om kinderen een eerlijke kans te geven op een goede toekomst. Waar de omstandigheden niet op elkaar zijn afgestemd heeft de gemeente een bijzondere taak om ouders en/of het kind hierin te ondersteunen.

 • Laagdrempelig Centrum Jeugd en Gezin

  ABD is voor een laagdrempelig Centrum Jeugd en Gezin, waar gezinnen terecht kunnen voor hulp bij het opvoeden.

 • Ruimhartige uitvoering van de WMO

  ABD staat voor een ruimhartige uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Als meedoen aan de samenleving onze inwoners niet op eigen kracht lukt, dan is er ondersteuning nodig. Dit kan door het beschikbaar stellen van individuele en collectieve voorzieningen. Naast een afweging van kosten en baten bij het te vormen beleid zal ook het inkomen van de aanvrager een rol gaan spelen. Nut en noodzaak zal èèn van de basisregels zijn voor het vormen van beleid, ook ten aanzien van verstrekkingen vanuit de WMO.

 • Eigen plek voor jeugd

  Het is van belang dat er een ’eigen’ plek komt voor de jeugd. Daarnaast is er geen ruimte voor illegale jeugdhonken.

 

Download het verkiezingsprogramma (PDF)